^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Żłobek Gminny w Debrznie, spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych -art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje rodziców/opiekunów prawnych, że:

 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Żłobek Gminny w Debrznie Danych Osobowych jest Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie tel. 505 559 446

Adres Żłobka Gminnego w Debrznie: Ul. Ogrodowa 20 A, 77-310 Debrzno

NIP: 8431613208, REGON: 360350824

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Renata Oleksiewicz tel.505 559 443

3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci zbierane i przetwarzane będą  w celu możliwości wykonywania przez żłobek zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz.U. 2011 nr45 poz. 235) z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu organizacyjnego żłobka.

4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie:

 1. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz.U. 2011 nr45 poz. 235) z późniejszymi zmianami.
 3. Regulamin Organizacyjny Żłobka

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do :

 1. dostępu do powierzonych danych osobowych,
 2. sprostowania powierzonych danych osobowych,
 3. usunięcia powierzonych danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
 6. przenoszenia powierzonych danych,
 7. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

7. Żłobek Gminny w Debrznie nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.

8. Żłobek Gminny w Debrznie nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.

9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Żłobku Gminnym w Debrznie.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku.

11. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Żłobek Gminny
w Debrznie nie będzie miał podstaw prawnych do realizacji umowy o świadczenie usług
w żłobku.

 

                                                                                                                     Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie

 

 

Copyright © 2015. Żłobek Gminny w Debrznie