Wysokość opłat

  • Opłata stała:
    Comiesięczna wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie wynosi obecnie 540,00 zł/miesiąc (tj. 15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określonego w odrębnych przepisach. (zgodnie z uchwałą Nr XXIX.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 4 sierpnia 2020r.). Jeśli minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę wzrośnie, wówczas opłata stała za pobyt dziecka w żłobku również wzrośnie, a do umowy będzie dołączony aneks. Opłata ta nie podlega odliczeniom z tytułu nieobecności dziecka w żłobku.
    Zwalnia się częściowo od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku w przypadku zawieszenia działalności placówki spowodowanej zewnętrznymi, nadzwyczajnymi okolicznościami. Wówczas opłata pobierana jest w wysokości 50 % kwoty bazowej.
  • Opłata za wyżywienie:
    Comiesięczna opłata za wyżywienie dziecka w placówce wynosi – 10,00 zł/dzień. (zgodnie z uchwałą NR XXIX.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 4 sierpnia 2020 r.). Oplata ta jest odliczana w kolejnym miesiącu z tytułu nieobecności dziecka w żłobku.

Przykład naliczania opłat w miesiącu, w którym jest 20 dni roboczych:

Opłata stała: 540,00 zł/miesiąc + Opłata za wyżywienie: 200,00 zł (20 dni x 10,00 zł) Razem: 740,00 zł

Stawka żywieniowa będzie odliczana wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do godziny 8.30 danego dnia.