1. Zgłaszanie nieobecności dziecka

Rodzice są zobowiązani do zgłaszania każdej nieobecności dziecka do godz. 8.30 pod numer 505 559 443 - sekretariat żłobka

2. Chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe

Prosimy o przynoszenie pudełka chusteczek higienicznych, chusteczek nawilżonych oraz rolki ręcznika papierowego dla dziecka do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość opłat

 • Opłata stała:
  Comiesięczna wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie wynosi obecnie 636,00 zł/miesiąc (tj. 15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określonego w odrębnych przepisach. (zgodnie z uchwałą Nr XXIX.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 4 sierpnia 2020r.). Jeśli minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę wzrośnie, wówczas opłata stała za pobyt dziecka w żłobku również wzrośnie, a do umowy będzie dołączony aneks. Opłata ta nie podlega odliczeniom z tytułu nieobecności dziecka w żłobku.
  Zwalnia się częściowo od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku w przypadku zawieszenia działalności placówki spowodowanej zewnętrznymi, nadzwyczajnymi okolicznościami. Wówczas opłata pobierana jest w wysokości 50 % kwoty bazowej.
 • Opłata za wyżywienie:
  Comiesięczna opłata za wyżywienie dziecka w placówce wynosi – 10,00 zł/dzień. (zgodnie z uchwałą NR XXIX.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 4 sierpnia 2020 r.). Oplata ta jest odliczana w kolejnym miesiącu z tytułu nieobecności dziecka w żłobku.

Przykład naliczania opłat w miesiącu, w którym jest 20 dni roboczych:

Opłata stała: 636,00 zł/miesiąc + Opłata za wyżywienie: 200,00 zł (20 dni x 10,00 zł) Razem: 836,00 zł

Stawka żywieniowa będzie odliczana wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do godziny 8.30 danego dnia.

4. Uiszczanie opłat

 • Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku należy uiszczać na podany numer konta bankowego Żłobka:
  63 9326 0006 0084 3421 2000 0010 - BS Człuchów o/Debrzno.
 • Opłaty powinny być uregulowane z góry do 20-go dnia roboczego danego miesiąca. Rodzice otrzymują informację SMS o wysokości opłaty 10-go dnia roboczego kolejnego miesiąca.

5. Procedura postępowania w przypadku wszawicy

Cel: Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w żłobku oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

I. Dyrektor żłobka zarządza kontrolę głów dzieci we wszystkich grupach oraz wszystkim pracownikom z zachowaniem intymności (raz w miesiącu).

II. Pielęgniarka i wychowawcy podejmują współpracę z rodzicami w celu zlikwidowania wszawicy.

 1. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznej kuracji. Informuje także o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników. W trakcie kuracji dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się wszy na inne dzieci.
 2. Pielęgniarka informuje wszystkich rodziców o konieczności codziennej kontroli głowy dziecka w przypadku pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Rodzice powinni sprawdzać głowy dzieciom raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub z wycieczki.
 4. W przypadku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka kontroluje czystość głowy dziecka po przeprowadzonej kuracji w momencie przybycia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego
 5. W przypadku nieskutecznej kuracji likwidacji wszawicy u dziecka, dziecko nie może pozostać w żłobku. Rodzice są zobowiązani do podjęcie skutecznej kuracji likwidacji wszy i gnid u dziecka.

III. Wszystkie przedmioty i sprzęt w poszczególnych salach podlega dezynfekcji.

W dniu stwierdzenia wszawicy:

 • wszystkie ręczniki, pościel, koce podlegają praniu w temp ok. 60°C, a następnie wyprasowaniu gorącym żelazkiem (wysoka temperatura zabija wszy i ich gnidy),
 • zabawki pluszowe należy wyprać i wysuszyć.

Procedurę opracowano na podstawie Rozporządzenia Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży wydanym dn. 15 stycznia 2013r oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U z 2003 U N.6 poz.69 ze zmianą)

6. Procedura postępowania w nagłych wypadkach z udziałem dzieci

Nagły wypadek to zdarzenie, które powoduje uraz wywołany przyczyną zewnętrzną i może wystąpić w czasie przebywania dziecka w Żłobku pod opieką wychowawców.

Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia, potłuczenia), pierwszej pomocy udziela pielęgniarka, a w przypadku jej nieobecności wychowawca grupy, w której dziecko przebywa.

 1. O zaistniałej sytuacji pielęgniarka /wychowawca, informuje Dyrektora Żłobka, a następnie powiadamia rodziców dziecka lub opiekunów prawnych dziecka. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności; czas odbioru dziecka, wizytę u lekarza, o ile jest konieczna.
 2. Odnotowuje przebieg zdarzenia i dalsze postępowanie w karcie wypadkowej dziecka.
 3. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała wychowawca grupy informuje pielęgniarkę przebywającą na terenie placówki, która powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Żłobka (w przypadku braku pielęgniarki o zdarzeniu informuje wychowawca grupy) i podejmują dalsze działania.
 4. Pielęgniarka dokonuje ogólnej oceny sytuacji tj. sprawdza jego stan ogólny, jego parametry życiowe - tętno, ciśnienie krwi, zabarwienie skóry, reakcję na bodźce, kontakt słowny ( o ile pozwala na to stan dziecka).
 5. Udziela dziecku fachowej pomocy medycznej (założenie opatrunku, zaopatrzenie złamania, zatamowanie krwotoku).
 6. Wzywa karetkę pogotowia i informuje rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych o zdarzeniu i prosi o natychmiastowe przybycie. W sytuacjach kiedy rodzic nie może natychmiast przybyć z powodów od niego niezależnych, a dziecko musi być przetransportowane do szpitala, z dzieckiem jedzie pielęgniarka lub wychowawca, który ma z nim dobry kontakt.
 7. Całe zdarzenie musi być odnotowane w karcie wypadków dziecka.

7. Procedura postępowania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka w żłobku

Cel: Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi.

CHOROBA JEST TO OGÓLNE OKREŚLENIE KAŻDEGO ODSTĘPSTWA OD PEŁNI ZDROWIA ORGANIZMU, POLEGA NA ZABURZENIACH FUNKCJI LUB USZKODZENIU STRUKTURY ORGANIZMU

Skóra - na której pojawiła się wysypka niewiadomego pochodzenia i towarzyszy jej podwyższona temperatura ciała.
Oczy - w przypadku zapalenia spojówek, w oku zbiera się wydzielina ropna, która wycieka lub zasycha.
Nos - katar gęsty, trwający kilka dni.
Układ oddechowy - dziecko ma problemy z oddychaniem, mocno kaszle.
Układ pokarmowy - dziecko ma biegunkę lub kilka razy wymiotowało (chyba, że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby a np. stresu).
Inne przypadki - występują symptomy choroby zakaźnej, bóle zębów, ucha, gardła, brzucha lub inne dolegliwości zmieniające zachowanie dziecka.

Rodzice, którzy zauważyli złe samopoczucie u swojego dziecka czy też pierwsze objawy choroby, powinni pozostawić dziecko w domu lub udać się z nim do lekarza. Zobowiązani są do zgłoszenia jego nieobecności pod nr telefonu 505 559 443

8. Działania w przypadku stwierdzenia zachorowania

W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby u dziecka na terenie Żłobka ,pielęgniarka/opiekun informuje o tym fakcie Dyrektora Placówki. Po podjęciu decyzji, bezzwłocznie zawiadamia rodziców chorego dziecka lub opiekunów prawnych dziecka o chorobie. W przypadku nieobecności pielęgniarki o fakcie zachorowania dziecka informuje Dyrektora Żłobka wychowawca grupy, w której dziecko przebywa.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do jego odebrania po otrzymanej informacji.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie dziecka są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończonym leczeniu, nie jest chore i może uczęszczać do Żłobka. Sami wypisują oświadczenie, gdy dziecko zakończyło leczenie, nie gorączkuje i nie otrzymuje leków związanych z przebytym zachorowaniem w przypadku braku wizyty kontrolnej.

9. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka

I. Przyprowadzanie dzieci do żłobka

 1. Dzieci są przyprowadzane do żłobka i odbierane ze żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do żłobka i ze żłobka do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko opiekunowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik żłobka nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. W godzinach od 6.30 do 7.00 lub 7.30 (zgodnie z harmonogramem) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej( na parterze). Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy.
 4. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką opiekunek. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
 5. Opiekun przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki–dzieci mogą przynosić do żłobka jedynie ulubione pluszaki (miękkie maskotki)
 6. Ze względów bezpieczeństwa zabraniane jest zakładanie dzieciom kolczyków, pierścionków, koralików, łańcuszków i innych ozdób. Zabrania się również przynoszenia do żłobka jedzenia dla dziecka, a także napojów i słodyczy.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe i czyste.
 8. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 9. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostaje natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 1 godz., jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.
 10. Opiekunka ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
 11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dzieci ze żłobka

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji żłobka. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze żłobka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze żłobka z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką opiekuna, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) opiekun niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – opiekunka zobowiązana jest do wylegitymowania tej osoby.
 6. Opiekunka każdej grupy jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godz. 15.00, a od godz. 15.00/15:30 na sali zbiorczej na parterze.
 8. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, opiekunka wymaga od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u opiekunki mającej je pod opieką.
 9. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 10. Opiekun powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze żłobka. Z terenu żłobka można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 11. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach opiekunka zobowiązana jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze żłobka lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane ze żłobka najpóźniej do godziny 16.30.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka opiekunka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, opiekunka oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
 4. Po upływie tego czasu opiekunka powiadamia dyrektora żłobka.
 5. Dyrektor żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora opiekunka sama podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 7. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze żłobka (w godzinach pracy żłobka – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 8. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy żłobka.
 2. Rodzice na pierwszym zebraniu grupowym w miesiącu wrześniu/październik. Potwierdzenia stanowią podpisy pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień/październik).
 3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 4. Procedura obowiązuje z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 01.09.2016r.